Telerehabilitācija

Telerehabilitācija ir telemedicīnas apakšnozare. Latvijas Republikā šī pakalpojuma sniegšanu regulē Ārstniecības likums (https://likumi.lv/ta/id/44108-arstniecibas-likums).  Telerehabilitācija ir..

Turpināt lasīt