Sertifikācija / Resertifikācija

Latvijas Audiologopēdu asociācijas Audiologopēdu sertifikācijas un resertifikācijas prasības

Sertifikācijas eksāmens:

1. Pretendents sagatavo un iesniedz pieteikumu sertifikācijas eksāmenam

1.1. Sertifikācijas komisijai adresētu iesniegumu ar lūgumu sertificēties;

1.2. Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

1.3. Iesniedz darba pārskatu par pēdējiem 2 gadiem, t.sk., ja pretendents praktizējis vairākās darba vietās, atskaitē tās jānorāda. Atskaiti apstiprina tās iestādes vadītājs, kura ir pretendenta pamata darba vieta;

1.4. Pretendents, kurš ir privāti praktizējošs, iesniedz VID nodoto Deklarāciju kopijas;

1.5. Dokumentus, kas apliecina kvalifikācijas celšanu, publikācijas, punktu atskaiti;

1.6. Kvīti par sertifikācijas pakalpojumu samaksu vai minētās kvīts kopiju;

1.7. Pretendents ir atbildīgs, lai sniegtā informācija būtu pilnīga un patiesa. Sertifikācijas komisijai ir tiesības pārbaudīt dokumentos sniegto ziņu patiesumu.

2. Sertifikācijas eksāmena norise un vērtēšana:

Pretendents:

2.1. Ar bakalaura grādu izstrādā klīniskā gadījuma aprakstu un iesniedz Sertifikācijas komisijai ne vēlāk kā mēnesi pirms sertifikācijas eksāmena;

2.2. 2 nedēļu laikā pēc klīniskā gadījuma apraksta nodošanas saņem atbildi ierakstītas vai elektroniskas paraksta apstiprinātas vēstules veidā no Sertifikācijas komisijas sekretāra par atļauju kārtot teorētisko eksāmenu un prezentēt klīnisko gadījumu;

2.3. Gadījumā, ja Sertifikācijas komisija norādījusi par nepieciešamību papildināt vai koriģēt klīniskā gadījuma aprakstu, atkārtoti tas jāiesniedz 1 nedēļas laikā no atbildes saņemšanas brīža;

2.4. Izstrādā klīniskā gadījuma prezentāciju;

2.5. Kārto sertifikācijas eksāmenu, kas sastāv no 2 daļām;

2.6. Kārto teorētisko eksāmenu- testu, ar dotiem atbilžu variantiem. Teorētiskais eksāmens ir nokārots, ja pareizi ir atbildēts uz 75% jautājumu, kas dod tiesības prezentēt klīnisko gadījumu;

2.7. Pretendents tiek sertificēts, ja ir sekmīgi nokārtotas sertifikācijas eksāmena teorētiskā un praktiskādaļa;

2.8. Pretendents ar maģistra grādu izstrādā tikai klīniskā gadījuma aprakstu un iesniedz Sertifikācijas komisijai ne vēlāk kā mēnesi pirms sertifikācijas eksāmena;

2.9. Pretendents ar maģistra grādu tiek sertificēts, ja ir sekmīgi nokārtota sertifikācijas eksāmena praktiskā
daļa.


Audiologopēdu resertifikācijas nolikums

3. Sertifikācijas komisijai iesniedzamie dokumenti un to iesniegšanas kārtība

3.1. Pretendents iesniedz komisijai šādus dokumentu:

3.1.1. Sertifikācijas komisijai adresētu iesniegumu ar lūgumu resertificēties;

3.1.2. Sertifikāta kopiju;

3.1.3. Ārstniecības personas reģistrācijas apliecības kopiju;

3.1.4. Sertifikācijas punktu aprēķina kopsavilkums pa gadiem;

3.1.5. Darba atskaite brīvā formā par pēdējiem 5 gadiem, t.sk., ja pretendents praktizējis vairākās darba vietās, atskaitē tās jānorāda (to apstiprina tās iestādes vadītājs, kura ir pretendenta pamata darba vieta);

3.1.6. Pretendents, kurš ir privāti praktizējošs, iesniedz VID nodoto Deklarāciju kopijas;

3.1.7. Dokumentu (sertifikāti, izziņas utt.), kas apliecina kvalifikācijas celšanu, līdzdalību profesionālo asociāciju darbā, publikācijas u.tml. pēdējo piecu gadu laikā, par to tiek aprēķināti sertifikācijas punkti;

3.2. Pretendents ir atbildīgs, lai sniegtā informācija būtu pilnīga un patiesa. Sertifikācijas komisijai ir tiesības pārbaudīt dokumentos sniegto ziņu patiesumu.

3.3. Sertificēts audiologopēds ir tiesīgs resertificēties, ja līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām ir palikuši 2 mēneši;

3.4. Resertificējamā persona ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms sertifikāta termiņa beigām iesniedz komisijai 3.1.punktā uzskaitītos dokumentus.

Sertificēšanās un resertificēšanās procesa izmaksas:

KategorijaEUR
Sertifikācija59,76
Resertifikācija48,38
Rekvizīti:Biedrība “Latvijas Audiologopēdu asociācija”
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr.: LV79HABA0551033184138

Komisijas sekret. Laine Aigare 29442387