Likumdošana

Ārstniecības likums

24.05.2016. MK noteikumi Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”;

11.03.2014. MK noteikumi N3. 134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu

25.05.2010.MK noteikumi Nr. 469 “Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas”;

24.03.2009. MK noteikumi Nr. 268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”;

20.01.2009. MK noteikumi Nr. 60” Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”;

15.09.2008. MK noteikumi Nr. 746 “Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība’;

04.04.2006. MK noteikumi Nr. 265  “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”;

28.11.2017. MK noteikumi Nr. 689 ” Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”;

28.06.2005. MK noteikumi Nr. 468 “Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība”;

08.03.2005. MK noteikumi Nr. 170 “Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru”;28.08.2018 MK noteikumi Nr. 555 ” Veselības aprūpes pakalpojuma organizēšanas un samaksas kārtība”;

18.12.2012. MK noteikumi Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”.

Pacientu tiesību likums

04.08.2015. MK noteikumi Nr. 446 “Kārtība, kādā atļauj izmantot pacienta datus konkrētā pētījumā”;

05.11.2013. MK noteikumi Nr. 1268 “Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”;

Veselības aprūpes finansēšanas likums

Likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”

14.02.2006. MK noteikumi Nr. 128 “Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtība”

24.11.2015. MK noteikumi Nr.656 ”Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 827 “Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā”

31.01. 2017. MK noteikumi Nr. 71 “Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās”.

05.03.2019.MK noteikumi Nr. 103„Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus” 

Darba likums

24.11.2015. MK noteikumi Nr.656 ”Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”

Darba aizsardzības likums

06.11.2006. MK noteikumi Nr. 908 “Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība”;

10.03.2009. MK noteikumi Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”;

25.08.2009. MK noteikumi Nr. 950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”;

03.08.2010. MK noteikumi Nr. 713 “Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu”.

Izglītības likums

23.03.2010. MK noteikumi Nr. 277  “Kārtība, kāda nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”;

13.10.2015. MK noteikumi Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”

Epidemioloģiskās drošības likums

05.01.1999. MK noteikumi Nr. 7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība”;

26.09.2000. MK noteikumi Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi”;

12.12.2000. MK noteikumi Nr. 431 “Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām”;

14.06.2005. MK noteikumi Nr. 413 “Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos”;

19.07.2005. MK noteikumi Nr. 523 “Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves”;

27.12.2005. MK noteikumi Nr. 1040 “Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām”16.02.2016. MK noteikumi Nr. 104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”.

19.09.2006. MK noteikumi Nr. 774 “Kontaktpersonu primārā medicīniskā pārbaude, laboratoriskā pārbaude un medicīniskā novērošanas kārtība”;

21.11.2006. MK noteikumi Nr. 948 “Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem”;

06.07.2010.MK noteikumi Nr. 618 “Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi”;

Būvniecības likums

30.06.2015. MK noteikumi Nr. 331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves”

Atkritumu apsaimniekošanas likums

22.05.2012. MK noteikumi Nr.353 Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasības