Statūti

1. nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Audiologopēdu asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība).

2. nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības darbības mērķi ir:

2.1.1. veicināt audiologopēdijas nozares attīstību, nodrošinot sabiedrībai sniegtās veselības aprūpes kvalitāti Latvijā;

2.1.2. veicināt audiologopēda profesijas attīstību Latvijā;

2.1.3. iesaistīties veselības veicināšanā un veselības aprūpes sistēmas darbības uzlabošanā valstī;

2.1.4. rūpēties par savu biedru profesionālo izglītību un kvalifikācijas paaugstināšanu;

2.1.5. reglamentēt, koordinēt un nodrošināt audiologopēdu sertifikācijas un resertifikācijas procesu;

2.1.6. attīstīt profesionālo sadarbību ar profesionālām organizācijām veselības un sociālās labklājības jomā, ar izglītības iestādēm un pētniecības institūcijām;

2.1.7. aizstāvēt un pārstāvēt Biedrības biedru profesionālās intereses.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties audiologopēdi un audiologopēdijas studiju programmas studenti. Pretendentam jāiemaksā iestāšanās nauda asociācijas valdes noteiktajā apmērā. Studentiem piemēro samazinātu iestāšanās maksu, kas ir 50 % no noteiktās iestāšanās maksas.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Lēmums pieteicējam tiek paziņots rakstveidā vai elektroniski mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā gadu nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā. Valde var uzaicināt izslēdzamo biedru un dot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža, ja ir zināma kontaktadrese vai elektroniskā adrese.

4.7. Izstājušos biedrus atpakaļ Biedrībā var uzņemt Valde pamatojoties uz viņu iesniegumu. Izslēgtos biedrus pēc Valdes priekšlikuma atpakaļ Biedrībā var uzņemt biedru sapulce ar ¾ klātesošo biedru balsu vairākumu.

4.8. Biedrībā var būt goda biedri, – fiziskas personas un juridiskas personas, kas devušas būtisku ieguldījumu „Latvijas Audiologopēdu asociācijas” darbībā un audiologopēdijas attīstībā Latvijā:

4.8.1. priekšlikumus par goda biedriem izvirza Biedrības biedri un tos izskata Biedrības Valde. Valde rakstveidā informē izvirzīto pretendentu un lūdz viņa piekrišanu kļūt par Biedrības goda biedru. Ja izvirzītais pretendents piekrīt priekšlikumam, tad Valde apstiprina uzņemšanu par goda biedru un informē pārējos Biedrības biedrus.

4.8.2. goda biedrs, ja tas ir asociācijas biedrs, tiek atbrīvots no iestāšanās procedūras veikšanas (iesnieguma uzrakstīšana un iestāšanās iemaksas veikšanas) un gada biedra naudas maksāšanas, kā arī goda biedriem ir tādi paši pienākumi un tiesības kā citiem asociācijas biedriem;

4.8.3. ja Biedrības goda biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto, Valde ir tiesīga viņu izslēgt no Biedrības.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. organizēt un piedalīties diskusijās un apspriedēs profesionālo uzdevumu labākai veikšanai;

5.1.5. piedalīties Biedrības organizēto komisiju darbā;

5.1.6. lūgt Biedrības palīdzību profesionālo konfliktu risināšanā;

5.1.7. publicēt savus darbus Biedrības izdevumos;

5.1.8. lūgt Biedrības finansiālu atbalstu pētniecībai, zinātniskām publikācijām, kā arī konferences/ kongresa apmeklējumam, lai ņemtu dalību tās darbā.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. piedalīties ikgadējā biedrības biedru kopsapulcē;

5.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.2.5. piedalīties Biedrības darbības popularizēšanā;

5.2.6. Augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj asociācijas reputāciju sabiedrībā.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības Nolikums, ko apstiprina Biedrības valde.

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā. Pilnvaras forma atrodama Biedrības mājas lapā. 

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce tiek sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ievietojot informāciju Biedrības mājas lapā, ne vēlāk kā divas nedēļas iepriekš.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. 

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, viena mēneša laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no septiņiem sertificētiem valdes locekļiem, ieskaitot Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāju un Mācību centra vadītāju.

8.1.1. Biedrības valdes locekļus apstiprina biedru sapulce uz 4 (četriem) gadiem. 

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju, kurš organizē Valdes darbu un priekšsēdētāja vietnieku.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi, bet valdes loceklis kopā ar vēl vienu valdes locekli.

8.5.   Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

8.6.   Valde:

8.6.1.      sagatavo statūtu izmaiņu grozījumu projektus;

8.6.2.      izstrādā un iesniedz izskatīšanai biedru sapulcē Biedrības darbības virzienus, programmu un to finansēšanas projektus;

8.6.3.      izstrādā nolikumus, līgumus un instrukcijas, kas reglamentē Biedrības struktūrvienību darbību;

8.6.4.      rīkojas ar Biedrības kustamo un nekustamo īpašumu biedru sapulces noteiktajās robežās, iegūst un atsavina šādu īpašumu;

8.6.5.      uzņem Biedrības biedrus;

8.6.6.      lemj par biedru uzņemšanu un izslēgšanu no Biedrības;

8.6.7.      nosaka Valdes atalgoto darbinieku nomenklatūru un nosaka atalgojumu atbilstoši biedru sapulcē noteiktajam finanšu daudzumam;

8.6.8.      izpilda biedru sapulču lēmumus;

8.6.9.      sniedz biedru sapulcei ziņojumus par savu darbību;

8.6.10.  izlemj citus jautājumus, ko biedru sapulce pilnvarojusi veikt Valdei;

8.6.11.  Valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Pie vienāda balsu skaita, izšķirošs ir priekšsēdētāja balsojums;

8.6.12.  Valdes lēmumus ieinteresētās personas var pārsūdzēt biedru sapulcei, kuras lēmums ir galīgs;

8.6.13.  Valde var deleģēt pārstāvjus no biedru vidus Biedrības pārstāvniecībai dažādās citās sadarbības institūcijās.

8.8.   Biedrības priekšsēdētājs:

8.8.1.      biedru sapulces un Valdes sēžu starplaikos pārstāv Biedrību citās organizācijās, uzņēmumos un iestādēs;

8.8.2.      organizē Valdes darbu;

8.8.3.      pieņem darbā un atbrīvo no darba Biedrības tehnisko personālu;

8.8.4.      ir Biedrības finanšu un kredītu rīkotājs;

8.8.5.      pārstāv Biedrību organizācijās, uzņēmumos un iestādēs.

8.9.   Priekšsēdētāja vietnieks:

8.9.1.      priekšsēdētāja vietnieks aizstāj priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā saskaņā ar Valdes lēmumu;

8.9.2.      pārstāv Biedrību organizācijās, uzņēmumos un iestādēs saskaņā ar Valdes lēmumu.

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz četriem gadiem.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru ikgadējā sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedru nauda.

10.1. Biedrības biedri maksā Valdes noteiktu ikgadēju biedru naudu.

10.1.1. Audiologopēdijas programmas studenti maksā 50% no noteiktās gada biedru naudas. Studenta pienākums paziņot par studiju programmas absolvēšanu vai studiju pārtraukšanu.

10.2. Biedra naudas iemaksa katru gadu jāveic līdz 1.aprīlim.

Biedru pilnvarotie pārstāvji:

Tince Strazdiņa, Līga Savicka, Signe Brusbārde, Kima Kāne, Unda Medisa, Ilze Klatenberga, Evija Ekure

Statūtu grozījumi apstiprināti Biedrības „Latvijas Audiologopēdu asociācija” biedru Kopsapulcē 2023.gada 23.septembrī