Asociācijas valdes sēdes protokols

2020.gada 16.jūlijā Latvijas Audiologopēdu asociācijā notika attālinātā valdes sēde, kurā piedalījās valde pilnā 7 locekļu sastāvā. Sapulce organizēta attālināti Covid-19 vīrusa izplatīšanās ierobežošanas nolūkos. Sapulci vadīja Evija Griškeviča, protokolēja Evija Griškeviča.

Dienas kārtībā tika izskatīti četri jautājumi:

  1. Dokumentu redakcija iesniegšanai UR par statūtu un valdes sastāva maiņu;
  2. Semināru un konferenču organizēšanas iespējas attālināti 2020.-2021.g.;
  3. Sertifikācijas procesa norise 06.11.2020;
  4. Profesijas standarta pārstrādāšanas projekts.

Tika lemts:
Dokumentu redakcija iesniegšanai UR par statūtu un valdes sastāva maiņu: ieviest statūtos precizējumu par Goda biedru tiesībām un pienākumiem, t.i., goda biedri ir atbrīvot no iestāšanas un gada biedra naudas maksāšanas, kā arī goda biedriem ir tādi paši pienākumi un tiesības kā citiem asociācijas biedriem. Precizēt statūtu 7.4.punktu- biedru sapulces sasaukšanu var pieprasīt ne mazāk kā viena desmitā daļa biedru, atbilstoši Biedrību un nodibinājuma likuma 36.panta otrai daļai, kas nosaka, ka valde nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) sasauc biedru sapulci, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne mazāk kā viena desmitā daļa biedru un ja statūtos nav noteikts mazāks biedru skaits. Deliģēt Santai Salakai un Ilzei Klatenbergai sazināties ar Ilzi Strazdiņu un Ingu Rutmani-Lazdu, lai parakstītu iesniegumu par valdes locekļu amata atstāšanu. Deliģēt Evijai Griškevičai sagatavot papildinātos dokumentus UR.


Tika lemts 2020.gada rudenī organizēt Starptautisko Audiologopēdu konferenci attālinātā formātā, pieaicinot lektorus no Latvijas un ārzemēm. Deliģēt Ilzei Blūmentālei uzrunāt potenciālos lektorus no Portugāles, Santai Salakai uzrunāt lektorus no RAKUS, sadarbības partneriem SIA ‘Mediconsult MS’ Evu Reini par elektrisko balseni un kolēģi no Lietuvas par disfāgijas digitalizēto programmu. Deliģēt Evijai Griškevičai uzrunāt lektoru Jāni
Šlēziņu par izstrādāto digitālu risinājumu insulta pacientu rehabilitācijas pieejamības uzlabošanai “Vigo”. Baibu Čodori gatavot prezentāciju par neirorehabilitācijas pieredzi NRC “Vaivari’ (tēmu precizēt).


Sertifikācijas procesa norise 06.11.2020: izskatīt iespēju sadarbībā ar RSU resursu iespēju kārtoto sertifikācijas teorētisko daļu attālināt, ja Covid-19 vīrusa infekcijas izplatība pastiprināsies rudens periodā. Alternatīvs risinājums: teorētisko daļu kārtot vasaras sezonā kamēr nav atjaunoti sabiedriskās pulcēšanās ierobežojumi, bet praktisko sertifikācijas daļu kārtot attālināti novembrī. Konsultēties ar LĀPPOS pārstāvi Zani Liepiņu (deliģēt Evijai Griškevičai), tad konsutlēties ar RSU pārstāvjiem par resursu izmantošanas iespējām. Ja LĀPPOS nav tiesisku iespēju atļaut dalītu sertifikācijas norisi, tad deliģēt Ilzei Blūmentālei, iesaistot RSU Absolevntu asociāciju, konsultēties RSU tehniskajā departamentā. Profesijas standarta pārstrādāšanas projekts: pārstrādāt profesijas standartu, akcentējot
profesionālās darbības nozare detalizāciju. Esošā standarta nodaļu pārskatīšana sadalīta:

  • Nodarbinātības apraksts- Ilze Vāciete
  • Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences- Evija Griškeviča, Santa Salaka
  • Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes- Baiba Čodore, Tince Strazdiņa
  • Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas- Ilze Blūmentāle un Ilze Klatenberga.

Lūgt Ilzei Vācietei apzināt pieaicināmo ekspertu sastāvu pārstrādātā profesijas standarta novērtēšanai un komentāru sniegšanai.


Latvijas Audiologopēdu asociācijas
valdes priekšsēdētāja

Evija Griškeviča